วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565
sdsdsds

2 มีนาคม 2565 ร่วมแสเงความยินกับนายเกตชัย  มานะ ที่ได้รับมอบโล่ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ระดับเขต  เขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปี 2565

วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายเกตชัย มานะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วน ที่ได้รับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปี 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วนได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลดังกล่าวณ หอปร

2 มีนาคม 2565 ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าข้าวสาร  ให้กับกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ที่ประสบภัยต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน…

วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมคณะครูและบุคลากร ในสังกัด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ป่วยผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ประสบภัยต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน โดยมี ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญถวายผ้าป่าข้า