วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

9-11 สิงหาคม 2564 พัฒนาสื่อการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

        วันจันทร์ ที่  9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  เวลา  09.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน    เป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสื่อการสอน   ในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา  2564  รายวิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ และสื่อสำหรับส่งเสริมการรู้หนังสือไทย  เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนของครู ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา กศน. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 3 ระดับ และการจัดทำสื่อการสอนสำหรับส่งเสริมการรู้หนังสือ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น…