วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

 9 มีนาคม 2565 การอบรม โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา…

 วันพุธ ที่  9  มีนาคม 2565 เวลา  06.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วยครูและบุคลากร  ในสังกัดเข้ารับการอบรม  โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2565  ณ โรงแรม วีซี อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา โดยมีนางอัญชลี   ธรรมะวิธีกุล  ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  สำนักงาน กศน. เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากร กศน.อำเภอ จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย กศน.อำเภอเมืองพะเยา กศน.อำเภอเชียงม่วนคำ กศน.อำเภอภูซาง และ กศน.อำเภอเชียงม่วน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้….