วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

9 ธันวาคม 2564 ประชุมตรวจสอบความถูกต้องของแบบจัดเก็บข้อมูลคนพิการในพื้นที่จังหวัดพะเยา

           วันพฤหัสบดี  ที่  9  ธันวาคม 2564  เวลา  09.00  น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเชียงม่วน   มอบหมายนางณัฐกฤตา นาละต๊ะ   ครูผู้ช่วย  และนางสาวณิชาภัตร เชื้อหมอ  ครูผู้สอนคนพิการ   เข้าร่วมประชุมตรวจสอบความถูกต้องตามแบบติดตามและสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาและผู้พิการ  เพื่อนำข้อมูลที่ได้บันทึกในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER  ต่อไป…