วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

9 กรกฎาคม 2564 จัดทำวีดีทัศน์ โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา กศน.สิ่งประดิษฐ์ เครื่องทุ่นแรงตีมีดจากเศษวัสดุเหลือใช้

วันศุกร์ ที่  9 กรกฎาคม  2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง  ครู    พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดทำวีดีทัศน์ ประกอบ โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา กศน. สิ่งประดิษฐ์ เครื่องทุ่นแรงตีมีดจากเศษวัสดุเหลือใช้ ณ กลุ่มตีมีด กศน.ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนายสุนทรเมืองแก่น นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.อำเภอเชียงม่วน และตัวแทนกลุ่ม รวมจำนวน 3 คน  เพื่อส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนางสาวรัตน์ชณี  สาใจ  นางนงนภัส  สมภาร และนายอุดร  คำบุญเรือง ครู กศน.ตำบล เป็นครูที่ปรึกษาและประสานการดำเนินกิจกรรม……