วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

8 มิ.ย.2564 ผู้แทนจาก กอ.รมน.พย.ประสานความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ กศน.อำเภอเชียงม่วน

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวีระเดช  กันชัย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง เป็นผู้แทน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดพะเยา (กอ.รมน.พย.) ได้มาประสานความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยขอใช้พื้นที่ กศน.ตำบลสระ เป็นพื้นที่ในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว โดยมีนางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเชียงม่วน ร่วมประชุมในเรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา