วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

7 เม.ย.2565 เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา รูปแบบออนไลน์…

           วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน    มอบหมายให้   ข้าราชการครู   ครู   กศน.ตำบล   และครูอาสาสมัคร  กศน. ในสังกัด  เข้ารับการอบรม    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ส่งสัญญาณจากห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะยา..