วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

7 กุมภาพันธ์ 2565 การฝึกอบรม โครงการภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพเกษตรกรรม (English for Agriculture) …

           วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ เกษตรกรรม (English for Agriculture) โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์  2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน  หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน   15 คน โดยมีนางพอนญ์ เทพเสาร์ ข้าราชการบำนาญ นางณัฐกฤตา  นาละต๊ะ ครูผู้ช่วย  เป็นวิทยากรหลัก ครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้ความรู้ในครั้งนี้…