วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

6 พฤษภาคม 2564 อบรมการจัดทำจดหมายข่าวออนไลน์ กศน.อำเภอเชียงม่วน

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. นางสมหญิง  แย้มแย้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นายปิติพล  วงศ์กะโซ่  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูในสังกัด เรื่อง การจัดทำจดหมายข่าวออนไลน์ เพื่อจัดทำประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ผ่าน Google Form เชื่อมกับ Google Slide และให้ระบบส่งข้อมูลไปยัง Line Group กศน.อำเภอเชียงม่วน ในทันที โดยทดลองใช้ระบบในเดือน พฤษภาคม 2564