วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

6 กุมภาพันธ์ 2565 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ภาคเรียนที่ 2/2564…

           วันอาทิตย์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N – NET (Non  Formal Nationnal  Educational Test) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนดังกล่าว ดำเนินการโดยศูนย์สอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา สนามสอบโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนายเฉลียว วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม หัวหน้าสนามสอบ และนางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อ.เชียงม่วน เป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา โดยมีนายนิยม พรหมมา  พนักงานพิมพ์ระดับ ส.4 และนายวุฒิชัย เบิกบาน นักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดพะเยา นิเทศ  ติดตามการดำเนินการสอบในครั้งนี้  ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี…