วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

6 กันยายน 2564 ร่วมการอภิปรายการรับฟังความคิดเห็น แนวทางความร่วมมือผ่านการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ

   วันจันทร์  6  กันยายน  2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยนางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ครู  และนางณัฐกฤตา  นาละต๊ะ  ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการอภิปรายการรับฟังความคิดเห็น    แนวทางความร่วมมือผ่านการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง    ๆ   ประเด็น “การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา   ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)   สาขาการศึกษา เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน” ในระหว่างวันที่  6 –  7  กันยายน 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน) จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา