วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

5-6 มีนาคม 2565 การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน…

   วันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2565  เวลา  08.00  น.  กศน.อำเภอเชียงม่วน  ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2564  ของนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน ทั้ง 3  ระดับ ประกอบด้วยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2565  ณ  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  หมู่ที่  1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  โดยมีนางสาวกัญญาณี  ชวาเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม เป็นประธานสนามสอบ นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  รองประธานสนามสอบ และการดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ครูคุมห้องสอบจากโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม และสำนักงานสาธารสุขอำเภอเชียงม่วนที่ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของครูและนักศึกษาตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี…

กดดูรูปภาพเพิ่มเติม