วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

5 เม.ย.2565 ร่วมประชุมการติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลพื้นที่จังหวัดพะเยา…

วันอังคาร  ที่  5  เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล​ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ของคณะกรรมาธิการ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน  วุฒิสภา  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา      โดยมีผู้บริหารในสังกัดสำนักงาน   กศน.จังหวัดพะเยา  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้….