วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

5 ตุลาคม 2564 การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

   วันอังคาร ที่  5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 พร้อมรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ในห้วงเดือน ตุลาคม 2564 และแจ้งแผนการดำเนินกิจกรรมเดือน พฤศจิกายน 2564 ของ กศน.อำเภอเชียงม่วน   ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ  โดยมีว่าที่ร้อยโทบำรุง  คำไว  นายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในที่ประชุม  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วนหมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…