วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

4 เม.ย.2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงม่วนครั้งที่ 4/2565

           วันจันทร์  ที่  4  มีนาคม  2565  เวลา 13.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ   กศน.อำเภอเชียงม่วน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน ชั้น 2 หมู่ที่  10ตำบลเชียงม่วน   อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา   โดยมีว่าที่ร้อยโท บำรุง  คำไว  นายอำเภอเชียงม่วนเป็นประธานในที่ประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้…