วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

4 ตุลาคม 2564 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน อำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2564

   วันจันทร์ ที่  4  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ   (กบอ.)   หัวหน้าส่วนราชการ   ครั้งที่10/2564   ประจำเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  พร้อมรายงานผล   และแจ้งแผนการดำเนินกิจกรรม   กศน.อำเภอเชียงม่วน     ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ      โดยมีว่าที่ร้อยโทบำรุง    คำไว    นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในที่ประชุม  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน  ชั้น  2  หมู่ที่  10  ตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา