วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

31 สิงหาคม 2564 โครงการ สุขภาพกาย ใส่ใจสุขภาพจิต รักภูมิถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม…

      วันอังคาร  ที่  31  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา  09.00  น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน    ให้เกีัยรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ส่งเสริมสุขภาพกาย ใส่ใจสุขภาพจิต รักภูมิถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยม โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้  สุขภาพพึ่งตนเองด้วยแพทย์วิถีธรรม  ฐานเรียนรู้  รักภูมิถิ่น  ฐานเรียนรู้ รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ  กศน.ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน…