วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

30 เม.ย.2565 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของสำนักงานกศน. จังหวัดกลุ่มอิงดอย และการสัมมนา เรื่อง “ รับฟังความคิคเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ….”

วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา  09.00  น. นางสมหญิง   แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง  ครู  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของสำนักงาน  กศน. จังหวัดกลุ่มอิงดอย และการสัมมนา เรื่อง “ รับฟังความคิคเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้  พ.ศ. ….” ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ….  โดยมี  นายวัลลพ  สงวนนาม  เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย…