วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

30 มิถุนายน 2564 โครงการ สุขใจวัยเก๋า เข้าใจวิถีป้องกันชีวี อย่างมีความสุข

วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมโครงการ “สุขใจวัยเก๋า เข้าใจวิถีป้องกันชีวี อย่างมีความสุข” เพื่อสร้างความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 21 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านสระใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  โดยมีนายไชยพจน์ สมภาร และ นางสาวรัตน์ชณี  สาใจ ครู กศน.ตำบลสระ เป็นผู้สานงานดำเนินกิจกรรม…