วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

3 – 4 เมษายน กศน.อำเภอเชียงม่วน ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

     ระหว่างวันที่  3-4  เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วนในระดับ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนายเฉลียว   วรรณทองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   เป็นประธานสนามสอบ    การดำเนินการสอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย…

คลิกดูรูปเพิ่มเติมที่นี่