วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

3 พ.ค.2565 ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงม่วน  ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565….

        วันจันทร์  ที่  2  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  มอบหมายให้ นางณัฐกฤตา  นาละต๊ะ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุม  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อำเภอเชียงม่วน    ครั้งที่  5/2565  ประจำเดือน  พฤษภาคม 2565   พร้อมรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ในห้วงเดือน  เมษายน  2565  และแจ้งแผนการดำเนินกิจกรรมเดือนพฤษภาคม  2565  ของ กศน.อำเภอเชียงม่วน  ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ โดยมี ว่าที่ร้อยโทบำรุง  คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในที่ประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา…