วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

3 พฤษภาคม 2564 ตรวจสอบ GPA และค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ PR ภาคเรียนที่ 2 /63

วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นายทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบ GPA และค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ PR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลนักศึกษา เอกสารทางการศึกษาของผู้จบหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะยา