วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

3 กันยายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    วันศุกร์ ที่ 3  เดือน  กันยายน  2564  เวลา 09.00-12.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้นายปิติพล  วงศ์กะโซ่  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ    ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ   สำนักงาน   กศน.จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการเปิดการอบรม  และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ  ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google meet ของสำนักงาน  กศน.จังหวัดพะเยา  โดยคณะครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน  ดังนี้

1. การจัดตั้งกลุ่ม/ประเภทของผู้ไม่รู้หนังสือ

2. วิธีการจัดการศึกษาที่ผ่านมา

3. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

4. ปัญหาและอุปสรรค

5. วิธีการแก้ไขปัญหา