วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

3 กันยายน 2564 ร่วมเป็นกำลังใจในการเข้ารับคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบ ตำบลสระ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 16

   วันศุกร์ ที่ 3  เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้นางภานิษา   เชื้อเมืองพาน    ตำแหน่ง   ครู   และนายปิติพล   วงศ์กะโซ่  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน       ร่วมเป็นกำลังใจในการเข้ารับการคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการราชการที่  16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2  (จังหวัดแพร่ ,น่าน,พะเยา,เชียงราย)  โดยมีนายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจ เป็นประธาน โดยมีนางอาภัสรา  ธงพิทักษ์  พัฒนาการจังหวัดพะเยา ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมฯ และ ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน  กล่าวต้อนรับ  ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระ อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมฯ  ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน…