วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

 29 มี.ค.2565 กศน.อำเภอเชียงม่วน “ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019”…

 วันอังคาร  ที่  29  มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง    แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ   กศน.อำเภอ เชียงม่วน  ได้ประสานขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเชียงม่วน  ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ในสถานศึกษาและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักศึกษา  และประชาชนที่มารับบริการ  โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเชียงม่วน  ในการดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณ อาคาร กศน.อำเภอเชียงม่วน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กศน.อำเภอเชียงม่วน ขอขอบคุณนายสุเมธี  คำลือ นายกเทศมนตรี ตำบลเชียงม่วน ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในครั้งนี้….