วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

29 กันยายน 2564 จัดทำวิดีทัศน์ การแสดงเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ครูและบุคลากร ทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564

         วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 1 3.30  น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.มอบหมายให้ครูและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กศน.อำเภอเชียงม่วน ดำเนินการออกแบบกิจกรรมการแสดง และจัดบันทึกการแสดงในรูปแบบวิดีโอ ณ  กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  เพื่อนำเสนอในงานวันเกษียณอายุราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา   สังกัดสำนักงาน  กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา