วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

28 เม.ย.2565 โครงการ อบรมวิทยากรประชาธิปไตยในตำบล (วปต.)…

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอเชียงม่วน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา   จัดฝึกอบรมโครงการ  อบรมวิทยากรประชาธิปไตยในตำบล  (วปต.)  หลักสูตร“พลเมืองคุณภาพ” ณ กศน.ตำบลสระ หมู่ที่ 7 ตำบลสระ  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา โดยมี นายสวิง สืบแสน กำนันตำบลสระ เป็นประธานการเปิดการอบรม  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ตำบลสระ เพื่อนำความรู้ไปขยายผลให้กับประชาชนในพื้นที่  มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  12 คน  โดยมีนายไชยพจน์    สมภาร   นางนงนภัส   สมภาร  และนายอุดร  คำบุญเรือง  ครู  กศน.ตำบล   ร่วมเป็นวิทยากรหลัก นางภานิษา   เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง  ครู  นางณัฐกฤตา   นาละต๊ะ    ตำแหน่ง    ครูผู้ช่วย   นายปิติพล   วงศ์กะโซ่  ครูอาสาสมัคร  กศน. นายพิภพ  ทรายคำ ครู กศน.ตำบล  และนางสาวณิชาภัตร  เชื้อหมอ  ตำแหน่ง  ครู  ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร 

ในการนี้ นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  นายเอกสิทธิ์  เชาวลิตวงศ์  พนักงานสืบสวนและไต่สวน  ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพะเยา  และคณะ ร่วมนิเทศ  ติดตาม และเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะวิทยากร  และผู้เข้ารับการอบรม  ในครั้งนี้…