วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

28 ธันวาคม 2564 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ…

        วันอังคาร ที่  28  ธันวาคม  2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู และนายปิติพล วงศ์กะโซ่ นิเทศ ติดตามและร่วมเป็นวิทยากรการจัดกิจกรรม การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชวิต  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ หอประชุมหมู่บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาโดยมีนายประภากรณ์ ปิจจวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน เป็นประธานเปิดโครงการฯมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 26 คน  โดยมีนายไชยพจน์ สมภาร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ…