วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

27 สิงหาคม 2564 โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน…

        วันศุกร์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน    เป็นประธานในการเปิด โครงการ  ส่งเสริมการเรียนรู้ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10  ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน 50  คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรเชียงม่วน  โรงพยาบาลเชียงม่วน  เทศบาลตำบลเชียงม่วน และองค์การบริหารส่วนตำบลสระโดยมีนายไชยพจน์  สมภาร เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้…