วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

27 มกราคม 2565 เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC…

        วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยข้าราชการครู กศน.ตำบล  และครูผู้สอนคนพิการ เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC  (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28  มกราคม 2565  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถนำมาถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้…