วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

27 พฤศจิกายน 2564 รับหีบบัตรประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง

     วันเสาร์  ที่  27  พฤศจิกายน  2564  เวลา  08.00  น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน    มอบหมายให้นางภานิษา    เชื้อเมืองพาน   ตำแหน่ง   ครู   พร้อมด้วยคณะครูในสังกัดร่วมรับหีบบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง  เนื่องด้วยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง   และจัดเตรียมสถานที่หน่วยเลือกตั้ง ณ บ้านบ่อตอง  หมู่ที่  9  ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…