วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

25 เม.ย.2565 การประเมิน กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2565…

วันจันทร์  ที่ 25  เมษายน  2565  เวลา  09.00  น.  นางนรินทร์ สิรีจันทร์เดิม   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   นางสาวสมภร    อินต๊ะสาร นักวิชาการศึกษา  และนายวิทยา   อุดไทย  นักวิชาการศึกษา   ดำเนินการประเมินคัดเลือก    กศน.ตำบลต้นแบบ   5   ดี   พรีเมี่ยม  และ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส  ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามนโยบายเพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษา  กศน.อย่างมีคุณภาพ  โดยเน้นการพัฒนา 5 ด้าน (Good Teacher ,  Good Place Best  Check in , Good Activities , GoodPartnership, Good innovation) โดยมีนางสมหญิง แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วยครูและบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับคณะประเมิน  โดย กศน.ตำบลสระ  เข้ารับการประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม และ กศน.ตำบลบ้านมาง เข้ารับการประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม พลัส เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง พัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจงาน กศน. ให้มีคุณภาพต่อไป…