วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

25 มกราคม 2565 เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา…

        วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นางณัฐกฤตา นาละต๊ะ ครูผู้ช่วย  เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในที่ประชุม    พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดร่วมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายฯ ในส่วนของอำเภอเชียงม่วน ว่าที่ ร.ท.บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วนเป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะฯ  พร้อมบรรยายสรุปบริบทของพื้นที่อำเภอเชียงม่วน และมีหัวหน้าส่วนราชการ   ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงม่วน เข้าร่วมประชุมในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ หอประชุมที่ว่การอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…