วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

24 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมจัดกิจกรรม  ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงม่วน…

           วันพฤหัสบดี  ที่  24  กุมภาพันธ์ 2565  เวลา  08.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้นางณัฐกฤตา  นาละต๊ะ   ครูผู้ช่วย   พร้อมด้วยครู   และบุคลากรในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ   ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงม่วน  โดย  กศน.อำเภอเชียงม่วน รับผิดชอบจัดกิจกรรมดังกล่าว ในทุกวันพฤหัสบดี  1  ครั้ง ต่อเดือน ซึ่งสลับกันดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน  ณ  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงม่วน  หมู่ที่  1 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา…