วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

23 มี.ค.2565 เข้ารับการอบรม วิทยากรประชาธิปไตย (วปต.)

     วันพุธ  ที่  23   มีนาคม  2565   เวลา  09.00  น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้ นายไชยพจน์  สมภาร  นายอุดร   คำบุญเรือง  และนางนงนภัส  สมภาร ครู กศน.ตำบล  เข้ารับการอบรมวิทยากรประชาธิปไตย (วปต.)   ระหว่างวันที่  23 – 25  มีนาคม  2565  ณ  โรงแรมP.M.place Phayao  ตำบลแม่กา  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา…