วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

23 มี.ค.2565 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู กศน. ด้านการจัดทำหนังสือเรียน รายวิชาเลือกเสรี…

     วันพุธ  ที่  23   มีนาคม  2565   เวลา  09.00  น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ   กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้ นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง ครู เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูกศน. ด้านการจัดทำหนังสือเรียน รายวิชาเลือกเสรี  ระหว่างวันที่  23 – 25  มีนาคม  2565  ณ  ห้องประชุมร่มไทร สถาบัน  กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง โดยเป็นตัวแทนของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  ร่วมกับบุคลากร กศน.อำเภอเชียงม่วน และกศน.อำเภอภูกามยาว…