วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

23 มกราคม 2565 นิเทศ ติดตาม การฝึกอบรมวิชาชีพ รูปแบบชั้นเรียน วิชา การทำอาหาร – ขนม จำนวน 32 ชั่วโมง…

        วันอาทิตย์ ที่ 23 เดือน มกราคม 2565 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน         พร้อมด้วยนางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม   วิทยากร  การฝึกอบรมวิชาชีพ รูปแบบชั้นเรียน วิชา การทำอาหาร – ขนม จำนวน  32 ชั่วโมง ระหว่างวันที่  22 – 28  มกราคม 2565 ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่  6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 15 คน ผู้เรียนให้ความสนใจในการเรียนรู้เป็นอย่างดี โดยมี นายปิติพล  วงศ์กะโซ่  ครูอาสาสมัคร เป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม…