วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

23 กุมภาพันธ์ 2565 เข้ารับการอบรม โครงการ พัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงาน กศน.ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA 4.0)

           วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นางมีนา กิติชานนท์ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  มอบหมายให้นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เข้ารับการอบรม โครงการ พัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงาน กศน.ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) และการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565ณ โรงแรมพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร…