วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

23 กรกฎาคม 2564 ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โดเดล”

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้นวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off “เอามื้อสามัคคี” ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายชาลี หงษ์สี่ บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ 6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  โดยมีว่าที่ ร.ท.บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว และมีนางวนิดา สิงห์แก้ว ผอ.กลุ่มงานประสานฯ  รกท.พัฒนาการอำเภอเชียงม่วน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมประกอบด้วย การปลูกป่า 5 ระดับ การห่มดินและบำรุงดิน ปลูกผักสวนครัว และการดำนา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มองค์กร อสม.เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้