วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

22 เม.ย.2565 ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล อำเภอเชียงม่วน…

วันศุกร์ ที่  22  เมษายน 2565  เวลา  10.30 น. นางสมหญิง    แย้มยิ้ม    ผู้อำนวยการ   กศน.อำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล  (ศส.ปชต.) ณ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน  หมู่ที่  10  ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมให้ความรู้ขยายผลให้กับบุคลากร   กศน.อำเภอเชียงม่วน  และให้ความรู้แก่ประชาชนหมู่บ้านเป้าหมาย  ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน  โดยมี นายเอกสิทธิ์  เชาวลิตวงศ์  พนักงานสืบสวนและไต่สวน  ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  จังหวัดพะเยาเป็นผู้ชี้แจงในการดำเนินกิจกรรม…มีครู กศน.ตำบล ทั้ง 3 ตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้