วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

22 พฤศจิกายน 2564 ร่วมเป็นคณะกรรมประเมิน กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โซนหน้าเขา…

     วันจันทร์  ที่  22  พฤศจิกายน  2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานของ กศน.ตำบล ตามมาตรฐาน กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โซนหน้าเขา ประกอบด้วย กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กศน.อำเภอดอกคำใต้  กศน.อำเภอแม่ใจ  และ กศน.อำเภอภูกามยาว   ระหว่างวันที่  22 – 26 พฤศจิกายน  2564   เพื่อให้   กศน.ตำบล   ในสังกัดสำนักงาน   กศน.จังหวัดพะเยาทุกแห่งมีความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน    กศน.ตำบล   ประจำปี  2565   และตลอดจนมีการพัฒนา    กศน.ตำบล อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อไป…