วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

22 พฤศจิกายน 2564 จัดกิจกรรมเสริมสร้างการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยบ้านป่าแขม ตำบลบ้านมาง

     วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ตำแต่ง ครู พร้อมด้วย ครู กศน.ตำบลบ้านมางและบุคลากร  กศน.อำเภอเชียงม่วน ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ  ของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านป่าแขม  หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านมาง     เพื่อเสริมภูมิคุ้นกันให้กับร่างกาย ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีการกำหนดการจัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ณ กลุ่มตีมีด  กศน.ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนายขจร มูลศรี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง เป็นประธานการเปิดกิจกรรม ดำเนินการโดย กศน.อำเภอเชียงม่วน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน…