วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

21 มิ.ย.2564 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live

วันจันทร์  ที่  21  มิถุนายน  2564  กศน.อำเภอเชียงม่วน  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รูปแบบออนไลน์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ผ่านทาง Facebook  Live  เพจ กศน.อำเภอเชียงม่วน เวลา 09.30 น. โดยนำคลิปวีดีโอของ   ดร.กนกวรรณ   วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.วรัท   พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการ  สำนักงาน  กศน. เพื่อพบกับนักศึกษา  กศน. หลังจากนั้นนางสมหญิง  แย้มยิ้มผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้พบป่ะกับนักศึกษา และคณะครู กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้ชี้แจงรูปแบบการจัดเรียนการสอน ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของกศน.อำเภอเชียงม่วน ให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข และสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป…