วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

21 มิ.ย.2564 การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลภายใต้โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ครู กศน.ในสังกัด เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลภายใต้โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในรูปแบบอบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Team ในระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2564 ดำเนินการโดย สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การขับเคลื่อนของสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ