วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

21 กันยายน 2564 ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงม่วน

     วันอังคาร  ที่  21  เดือน  กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วย  นางภานิษา เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง  ครู นายอุดร คำบุญเรืองครู  กศน.ตำบล  นายปิติพล   วงศ์กะโซ่  ครูอาสาสมัคร   และนางสาวภัศรชนก   อินธิยา  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์     เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ    เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงม่วนชุดใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564  ณ อาคารปฏิบัติธรรมวัดไทยสุภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  โดยมี  ว่าที่ร้อยโทบำรุง  คำไว  นายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในที่ประชุม   โดยในที่ประชุมมีมติคัดเลือกให้   นายสุเมธี    คำลือ    นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วนเป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงม่วน    และมีนายณัฐวุฒิ     ยามเย็น    ตำแหน่ง   รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลสระ เป็นรองประธานคนที่  1  ในส่วนของ กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้รับการแต่งตั้งให้ ครู กศน.ตำบล ทั้ง 3 ตำบล ร่วมเป็นคณะกรรมสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงม่วน