วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

21 กรกฎาคม 2564 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาวะดี ชีวีปลอดภัย ภายใต้การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วนเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาวะดี ชีวีปลอดภัยภายใต้การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  ณ  หอประชุมบ้านป่าแขม หมู่  8  ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โดยมีนายโสมชาติ  มูลปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.บ้านมาง ร่วมเป็นเกียรติ ในการเปิดโครงการดังกล่าว เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย ความรู้เรื่องกฎจราจร การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย  เพศวิถีศึกษา  สิทธิ  หน้าที่  หลักสิทธิมนุษยชน  การช่วยชีวิตการฟื้นคืนชีพ  (CPR) การเย็บหน้ากากอนามัย  และการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  25  คน โดยได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรเชียงม่วน รพ.สต.บ้านไชยสถาน หน่วยกู้ภัยเชียงม่วน มีนายอุดร คำบุญเรือง และนายพิภพ ทรายคำ ครู กศน.ตำบลเชียงม่วน เป็นผู้ประสานการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้…