วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

20 สิงหาคม 2564 โครงการ ส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ ปลูกจิตสำนึก สู่ความเป็นไทย ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

        วันศุกร์  ที่  20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2564 เวลา  09.00  น.  ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในการเปิด โครงการ ส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ ปลูกจิตสำนึก สู่ความเป็นไทย ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีนางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ  มีนักศึกษาเข้ารับการอบรม  จำนวน  54  คน  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา