วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

20 สิงหาคม 2564 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา และคณะครูที่ได้รับรางวัล ชมเชย ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม

        วันศุกร์  ที่  20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2564 เวลา  09.30  น.  ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา  กศน.อำเภอเชียงม่วน  และคณะครูที่ได้รับรางวัล ชมเชย  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา  กศน.ประเภทนวัตกรรมจากขยะ : ประเภทสิ่งประดิษฐ์  “เครื่องทุนแรงตีมีดจากเศษวัสดุเหลือใช้”  ระดับภาคเหนือ จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง