วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

20 มีนาคม 2564 โครงการ 99 สู่ 100 ปี สืบสานงานบำเพ็ญประโยชน์ (เรียนรู้ตามรอยพ่อ)

       วันเสาร์  ที่  20  มีนาคม 2564 เวลา  09.00  น. นางสมหญิง   แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ   กศน.อำเภอเชียงม่วน  นำอาสาสมัครยุวกาชาดนอกโรงเรียน จำนวน  40  คน  พร้อมด้วยครู  ผู้ช่วย  ครู  กศน.ตำบล ครูอาสาสมัครฯ  และ  บุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมโครงการ  99  สู่  100  ปี สืบสานงานบำเพ็ญประโยชน์(เรียนรู้ตามรอยพ่อ) โดยร่วมกันพัฒนาบริเวณพุทธอุทยานพระธาตุดอแก้ว หมู่ที่  7 ตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี…