วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

20 มกราคม 2565 ร่วมติดตาม เยี่ยมเยียน “ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ตกเกณฑ์มิติรายได้” …

            วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ร่วมติดตาม เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ตกเกณฑ์มิติรายได้ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่  ครัวเรือนนายนัน  พอใจ บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน  และครัวเรือนนางสาย ปิจจวงค์ บ้านท่าม่าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงม่วน นำโดยว่าที่ร้อยโท  บำรุง  คำไว นายอำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน  พัฒนาการอำเภอเชียงม่วน   สาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน ท้องถิ่นอำเภอเชียงม่วน  นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน เกษตรอำเภอเชียงม่วน   เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน ผอ.รพ.สต.บ้านปิน ผอ.รพ.สต.บ้านไชยสถาน ทีม อสม. ในพื้นที่ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหล่ายทุ่ง และผู้นำชุมชน ทั้งนี้ ทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่จะดำเนินการติดตาม เยี่ยมเยียนครัวเรือนอย่างต่อเนื่องต่อไป…